Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyny Wojs oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorców  w zakresie:

  • prawa rodzinnego – m.in. prowadzi sprawy o rozwód i separację, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej, ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie alimentów czy obniżenie renty alimentacyjnej, ustalenie rozdzielności majątkowej, rozszerzenie wspólności majątkowej,  uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, a także sprawy z zakresu opieki nad małoletnim oraz osobą ubezwłasnowolnioną, kurateli oraz adopcji;
  • prawa cywilnego – postępowania sądowe, w tym sprawy o zapłatę oraz postępowanie egzekucyjne, a także sprawy w przedmiocie zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, związane z naruszeniem dóbr osobistych oraz uzyskaniem odszkodowania, postępowania związane z prawami konsumentów;
  • prawa spadkowego – m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku lub odrzucenie spadku, dział spadku, roszczenie z tytułu zachowku oraz zapisu windykacyjnego;
  • prawa karnego – m.in. obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym tak w sprawach karnych, karnych wykonawczych, karnoskarbowych jak i sprawach o wykroczenia, reprezentacja pokrzywdzonego, mediacja pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, dochodzenie odszkodowań od sprawców przestępstw;
  • prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego – m.in. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o grach hazardowych oraz prawa karnego gospodarczego;
  • prawa gospodarczego – m.in. kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, postępowania sądowe o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał, rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów;
  • prawa pracy – m.in. prowadzenie sporów sądowych oraz postępowań mediacyjnych pomiędzy pracownikiem  a pracodawcą, związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy, niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, zakazem konkurencji, dyskryminacją, mobbingiem cz wypadkiem przy pracy oraz wsparcie prawne pracodawców i pracowników;
  • prawa administracyjnego – m.in. wszczęcie postępowania administracyjnego, zaskarżenie decyzji, reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi;